Thông tin chi tiết

Acc Honkai Impact 3

Khu ex : Trio 1.0 full - Vũ khí dát vàng 32 cây - Thiếu 3 valk là full - Đủ hết valk Herrscher : Thelema full - Coralie full - HoS full - Sirin full - HoRB full - Prom full - HoO full - Hare full - HoFi full - HoTr full - Aichan 2/4 - HoR full skin - Ltt full - HoH skin 2/4 - Giseo full - Eden full - HOT full skin - Spa full - Pe full - Carol full - Raven full - Ely full skin - HoF full skin - Fis full - Nyx full skin - Hb full - Da full skin - Sa full - Bk full skin - Ae full skin - Hov full skin - Aponia skin trấn - FOV - Rita băng - Vk - Mobius - Pet 7 em

Chi tiết

Level: 88
KHU VỰC: Asia
Số Valky FULL: 29

Valky

Mã tài khoản

#412333

Giá

1.990.000 VNĐ