Thông tin chi tiết

Acc Honkai Impact 3

Khu ex : Full Trio 2.0 - Đủ team Trio 1.0 : Sena full - Coralie full - Helia full - Luna full - HORB - Prom full - HOO full - HoFi full - HoR full - Ltt full - HoH full skin - HoT full - Eden trấn - Mèo full - HOF full skin - HoS 3/4 - Aponia - Da - Fr - Ely - Ae - Bom anh đào - Vk - HoTr - Hov - Pet 5 em

Chi tiết

Level: 88
KHU VỰC: Asia
Số Valky FULL: 13

Valky

Mã tài khoản

#412347

Giá

990.000 VNĐ