Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Black Swan ( Trấn ) - Danheng ( E1S1 ) - Huohuo ( Trấn ) - Himeko ( Trấn ) - Gepard ( Trấn ) - Welt - Sw - Bron - Clara - Jing Yuan - Yanqing - Bailu - Dr Ratio - Acheron - Thể lực còn nhiều

Chi tiết

AR LEVEL: 70
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 14

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#412517

Giá

419.000 VNĐ