Acc reroll Genshin

35.000 - 37.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 48 - 51 : Main Random - Có thể pass chậm

35.000-37.000

33-43

67-99

37,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

45.000 - 46.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 45 - 55 : Main nữ - Có thể pass chậm

45000-46000

43-48

100-109

60,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

43.000 - 44.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 50 - 51 : Main Random - Có thể pass chậm

43.000-44.000

40-45

101

50,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

52.000 - 53.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 45 - 55 : Main Random - Có thể pass chậm

52.000-53.000

54-60

105-110

107,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

54.000 - 55.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 51 : Main Random - Có thể pass chậm

54000-55000

57-63

102-105

115,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

48.000 - 49.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 50-52 : Main Random - Có thể pass chậm

48000-49000

50-55

85-90

77,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com

51.000 - 52.000 Nguyên thạch

Acc trắng thông tin : Ar 51 : Main Random - Có thể pass chậm

51.000-52.000

48

84

95,000đ
Cung cấp tại
Darkmihoyo.com