Thông tin chi tiết

Acc Honkai Impact 3

Khu ex : Trio 1.0 full : Sirin full - HoRB skin 2/4 - Prom 3/4 - HoO full - HoFi full skin - HoTr full - HoR full skin - Ltt full skin - Hot full skin - Eden full - Mèo 3/4 - Spa full - Mobius full skin - Raven full - Ely full skin - HoF full skin - Fis full - Hb full - Da skin 3/4 - Fr full - Pe skin 2/4 - Nyx skin trấn - HoS - Bk full skin - Ae full - Rita băng - Pet 4 em

Chi tiết

Level: 88
KHU VỰC: Asia
Số Valky FULL: 18

Valky

Mã tài khoản

#412477

Giá

1.290.000 VNĐ