Thông tin chi tiết

Acc Honkai Impact 3

Khu sơ : Còn 1x lượt roll - Đèn full - HoV - Da - Map còn nguyên - ( thông tin ở đây lấy làm chuẩn , ảnh dùng chung mang tính chất minh họa )

Chi tiết

Level: 20
KHU VỰC: Asia
Số Valky FULL: 1

Valky

Mã tài khoản

#412583

Giá

139.000 VNĐ 129.000 VNĐ