Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Jingliu ( Trấn ) - Jing Yuan ( Trấn ) - Welt ( Trấn ) - Gepard ( Trấn ) - Sw - Clara - Yanqing - Bailu - Dr Ratio - Sparkle - Thể lực còn nhiều

Chi tiết

AR LEVEL: 67
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 10

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#12211

Giá

309.000 VNĐ