Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Blade ( Trấn ) - Jingliu ( Trấn ) - Danheng ( Trấn ) - Sparkle ( Trấn ) - Himeko ( Trấn ) - Clara ( Trấn ) - Bailu ( Trấn ) - Kafka - Dr Ratio - Jing Yuan

Chi tiết

AR LEVEL: 67
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 10

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#412313

Giá

649.000 VNĐ 549.000 VNĐ