Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Acheron ( Trấn ) - Sw ( Trấn ) - Kafka ( Trấn ) - Clara ( Trấn ) - Himeko - Yanqing - Bailu - Jingliu - Dr Ratio - Robin - Thể lực còn nhiều

Chi tiết

AR LEVEL: 67
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 10

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#412483

Giá

529.000 VNĐ