Thông tin chi tiết

Acc Honkai Star Rail

Sparkle ( Trấn ) - Yanqing ( Trấn ) - Welt - Gepard - Loucha - Dr Ratio - Robin - Thể lực còn nhiều

Chi tiết

AR LEVEL: 65
KHU VỰC: Asia
TƯỚNG 5*: 7

TƯỚNG 5*

VŨ KHÍ 5*

Mã tài khoản

#412512

Giá

109.000 VNĐ